سایت بزودی راه اندازی میشود 

شرکت دانش بنیان

نوروساینس و نورومارکتینگ 

T : 021 44099400 , F: 021 44040765


تحقیق و توسعه آموزش و فروش  Behavior ,ٍٍ EEG, Eye tracker, face emotions
کارگاه و دوره آموزشی ,Python, EEG, EYE tracker , UX , HCI